Предности и придобивки од користење на глинените ќерамиди